Begin an expert user of the must polyform OS


NDG Linux Essentials


NDG Linux Server Professionals

Linux perben nje nder Sistemet e Operimit me te perhapura ne bote. Ai gjithashtu eshte pjese e integruar e paisjeve dhe rrjeteve Cisco. Linux eshte Open-Source dhe e vetmja shoqeri qe e ofron zyrtarisht eshte NDG. Ne School of Informatics Ofrohen tre nivele trajnimi, secila te perbera prej 70 oresh ne te cilat cdo kapitull eshte i perbere nga leksioni, Laboratoti dhe provimi ne platformen eNetacad.

Keto dy nivele trajnimi prane School of Informatics ju japn mundesine e nje certifikimi nderkombetar.
Studentet do te jene te afte:

  • te kuptojne nje Sistem Operimi;
  • Te perdorin Linux nepermjet Comand-Line;
  • Te menaxhojne dhe punojne me Direktori dhe File;
  • Te bejne konfigurime per implementimin e sistemit;
  • Te vendosin per shpernadrjen e te drejtave per group-user te ndryshem (privilegjet);
  • Te vendosin sigurine mbi sistemin dhe bazes se te dhenave;